تبلیغات
کلاس بازی
کلاس بازی 

The Lost and The Damned
To enter a cheat code, bring up your phone by pressing Up, then Up again to access the keypad.

Get Health & Weapons:

Call 482-555-0100 on your phone.

Get Health & Armour:

Call 362-555-0100 on your phone.

Get Weapons, Tier 1:

Call 486-555-0100 on your phone.

Get Weapons, Tier 2:

Call 486-555-0150 on your phone.

Remove Wanted Level:

Call 267-555-0100 on your phone.

Raise Wanted Level:

Call 267-555-0150 on your phone.

Spawn Burrito:

Call 826-555-0150 on your phone.

Spawn Double T:

Call 245-555-0125 on your phone.

Spawn Hakuchou:

Call 245-555-0199 on your phone.

Spawn Hexer:

Call 245-555-0150 on your phone.

Spawn Innovation:

Call 245-555-0100 on your phone.

Spawn Slamvan:

Call 826-555-0100 on your phone.

Unlock Sawed-off Shotgun in your safehouse:

Complete 10 gang wars.

Unlock Automatic Pistol in your safehouse:

Complete 20 gang wars.

Unlock Carbine Rifle in your safehouse:

Complete 30 gang wars.

Unlock Assault Shotgun in your safehouse:

Complete 40 gang wars.

Unlock Grenade Launcher in your safehouse:

Complete 50 gang wars.

The Ballad of Gay Tony
To enter a cheat code, bring up your phone by pressing Up, then Up again to access the keypad.

Get a Parachute:

Call 359-555-7272 on your phone.

Super Punch:

Call 276-555-2666 on your phone.

Explosive Sniper Rounds:

Call 486-555-2526 on your phone.

Get Health & Weapons:

Call 482-555-0100 on your phone.

Get Health & Armour:

Call 362-555-0100 on your phone.

Get Weapons, Tier 1:

Call 486-555-0100 on your phone.

Get Weapons, Tier 2:

Call 486-555-0150 on your phone.

Remove Wanted Level:

Call 267-555-0100 on your phone.

Raise Wanted Level:

Call 267-555-0150 on your phone.

Change Weather:

Call 468-555-0100 on your phone.

Spawn Floater:

Call 938-555-0150 on your phone.

Spawn Akuma:

Call 625-555-0200 on your phone.

Spawn Vader:

Call 625-555-3273 on your phone.

Spawn APC:

Call 272-555-8265 on your phone.

Spawn Buzzard:

Call 359-555-2899 on your phone.

Spawn Bullet GT:

Call 227-555-9666 on your phone.

Spawn Annihilator:

Call 359-555-0100 on your phone.

Spawn Jetmax:

Call 938-555-0100 on your phone.

Spawn NRG-900:

Call 625-555-0100 on your phone.

Spawn Sanchez:

Call 625-555-0150 on your phone.

Spawn FIB Buffalo:

Call 227-555-0100 on your phone.

Spawn Comet:

Call 227-555-0175 on your phone.

Spawn Turismo:

Call 227-555-0147 on your phone.

Spawn Cognoscenti:

Call 227-555-0142 on your phone.

Spawn Super GT:

Call 227-555-0168 on your phone

حالشو ببرید.نوشته شده در تاریخ دوشنبه 21 شهریور 1390 توسط امیر فرزین | نظرات ()


شارژ ایرانسل

دانلود

دانلود

قالب وبلاگ

اخبار سینما

خرید پستی

شادشاپ

فروشگاه اینترنتی ایران آرنا